Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto

Vuonna 1938 perustettu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on alueellisten taiteilijaseurojen kattojärjestö ja edunvalvoja. Liittoon kuuluu 62 eri puolilla maata toimivaa kuvataiteilijayhdistystä, jotka yhteenlaskettuna edustavat n. 7.500 kuvataiteilijaa. Liiton verkostoon kuuluu 24 taidelainaamoa ja 32 galleria- ja näyttelytilaa.

Suomessa on elävä ja laaja kuvataiteilijavetoisten yhdistyksien verkosto, joka tuottaa monipuolisia palveluita alueidensa asukkaille ja taiteen ammattilaisille. Yhteisöjen näyttely- ja taidelainaamotoiminta on merkittävästi taiteen välittämistä edistävää ja taiteilijoiden toimeentuloa tukevaa. Erilaiset tapahtumat ja kurssitoiminta turvaavat taidetarjonnan saatavuutta ja saavutettavuutta koko maassa.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto rakentaa toiminnallaan yhteisöjen välisiä verkostoja, joita hyödyntäen se tähtää hyvien käytäntöjen ja vertaisuuden kokemuksien luomiseen ja levittämiseen. Liitto tarjoaa jäsenilleen jäsenpalveluina mm. neuvonta- ja koulutuspalveluita.

Liitto ylläpitää Helsingissä ikkunagalleria, Galleria SEINÄ:ä, joka esittelee liiton jäsenyhteisöihin kuuluvien kuvataiteilijoiden töitä vuoden jokaisena päivänä. Liiton taiteilijaresidenssi Karjalohjalla tarjoaa taiteilijoille paikan vapaa-ajan viettoon ja työstä palautumiseen.

SKjL - kartta; jäsenorganisaatiot

Jäsenyydet ja yhteistyö

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on yksi Suomen Taiteilijaseuran kuudesta jäsenjärjestöstä, joiden keskuudessa liitto edustaa kuvataiteen järjestökentän ja kuvataiteilijayhdistyksien ääntä. Liitto profiloituu myös vahvasti alueellisen yhdenvertaisuuden puolestapuhujana.

Liitto tukee Suomen Taiteilijaseuran taiteilijapoliittisia pyrkimyksiä yhdessä muiden seuran jäsenyhteisöjen (Muu rySuomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Taidemaalariliitto ry ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry) kanssa. 

Kuvataiteen yhteisöihin suuntautuvaa edunvalvontatyötä liitto tekee yhteistyössä Frame Contemporary Art Finlandin kanssa.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto vaikuttaa aktiivisesti myös muiden valtakunnallisten taiteilijayhteisöjen välisissä yhteistyöelimissä ja hallituksissa edustajiensa välityksellä. Liitto on Kuvasto ry:nKuvataiteen talo ry:n ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry:n jäsen.

Strategia 2018-2022

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton toimintaa ohjaa strategia. Strategia jakautuu toiminta-ajatukseen, arvoihin, visioon ja toimenpiteisiin. Liiton strategia on valmistunut vuonna 2018 ja sitä päivitetty vaadittavin osin vuosina 2020 ja 2021.

Toiminta-ajatus

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on alueellisten taiteilijaseurojen ja kuvataiteilijayhdistyksien kattojärjestö ja edunvalvoja. Liitto rakentaa toiminnallaan yhteisöjen välistä yhteistyötä ja verkostoja, joita hyödyntäen se tähtää hyvien käytäntöjen ja vertaisuuden kokemuksien luomiseen ja levittämiseen.

Arvot

Taide

Taide nähdään laaja-alaisena, moniulotteisena, omaleimaisena ja uusiutuvana. Taiteella on vahva yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja henkinen merkitys sekä oma itseisarvo.

Yhdenvertaisuus

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton jäsenyhteisöjä kohdellaan koostaan riippumatta tasapuolisesti.

Taiteilijaseurojen toimintaedellytyksien, kuvataiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien sekä näyttelytoiminnan saatavuuden ja saavutettavuuden tukeminen paikkakunnasta riippumatta ovat tasa-arvoa luovia tekijöitä.

Visio

Vuonna 2022 kuvataiteen valtakunnallinen järjestökenttä on vahvistunut. Visuaalisen taiteen tuntemus, yleisön kiinnostus, julkinen keskustelu ja arvostus on lisääntynyt. Kuvataiteilijoiden yhteiskunnallinen asema, toimeentulo- ja näyttelymahdollisuudet ovat kehittyneet ja kansainvälistyneet.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on tunnustettu ja arvostettu kuvataidealan vaikuttaja. Alueelliset jäsenjärjestöt ovat elinvoimaisia ja vahvoja toimijoita alueillaan. Liiton näyttelytoiminta on taiteilijoille maksutonta. Liitto tarjoaa residenssitoimintaa kansainvälisesti kiinnostavassa ateljeessa Karjalohjalla.

Toimenpiteet

Verkostojen kehittäminen, jäsenpalvelut ja viestintä

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ylläpitää ja syventää jäsenjärjestöihin, muihin kuvataidekentän toimijoihin ja sidosryhmiin luotuja verkostoja. Liitto luo jäsenjärjestöilleen selkeän, kehittävän ja vertaistukea tarjoavan työympäristön ja kehittää jäsenille suunnattuja palveluitaan. Liitto järjestää yhdistysten toimintaa tukevaa korkeatasoista koulutustoimintaa ja tuottaa avointa ja eri kieli- ja kohderyhmät huomioivaa viestintää.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto huomioi kuvataiteen kentän muutokset, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, antaa lausuntoja, valitsee vertaisarvioitsijoita ja muita edustajia, kehittää alueellisia taiteilijaseuroja tukevia hankkeita sekä kerää ja jakaa kentältä ja tutkimuksista saatavaa tietoa ja hyviä käytäntöjä.

Näyttely- ja residenssitoiminta

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto järjestää valtakunnallista, kuratoitua ja korkeatasoista näyttelytoimintaa. Liitto ylläpitää Aspan ateljeen taiteilijaresidenssiä kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.