SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN LIITTO

Vuonna 1938 perustettu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry alueellisten taiteilijaseurojen kattojärjestö ja edunvalvoja. Liittoon kuuluu 57 ympäri maata toimivaa kuvataiteilijayhdistystä. Liiton tarkoituksena on koota yhteistyöhön eri puolella Suomea toimivat yhteisöt ja toimia niiden valtakunnallisena yhdyssiteenä kuvataiteen aseman parantamiseksi koko maassa.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on kuvataiteen järjestötoiminnan asiantuntija ja kuvataiteen vaikuttaja, joka osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun kuvataiteen vaikuttavuuden ja arvostuksen lisäämiseksi. Liitto rakentaa synergiaetuja luovia verkostoja ja tarjoaa koulutusta, työkaluja ja muita palveluita taiteilijaseurojen työn tukemiseksi.

Kuvataiteen tiheä järjestökenttä kattaa koko maan. Alueillaan vaikuttavat taiteilijaseurat tekevät tärkeää edunvalvontaa ja tuottavat palveluita lisäten taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta. Taiteilijaseurojen taiteen myyntiä ja välittäjyyttä edistävä näyttely- ja taidelainaamotoiminta sekä erilaiset tapahtumat turvaavat kuvataidetarjontaa koko maassa. Verrattuna moniin taiteen aloihin visuaalisen taiteen ammattilaiset myös asuvat kattavasti ympäri Suomea.

SKjL - kartta; jäsenorganisaatiot

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on yksi Suomen Taiteilijaseuran kuudesta jäsenjärjestöstä, joiden keskuudessa liitolla on erityinen tehtävä kuvataiteen järjestökentän tukijana ja alueellisen yhdenvertaisuuden edistäjänä. Liitto tukee Suomen Taiteilijaseuran taiteilijapoliittisia pyrkimyksiä yhdessä muiden jäsenyhteisöjen (Muu rySuomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Taidemaalariliitto ry ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry) kanssa. Liitto vaikuttaa aktiivisesti myös muiden valtakunnallisten taiteilijayhteisöjen välisissä yhteistyöelimissä ja hallituksissa edustuksien ja edustajistojen kautta.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on Kuvasto ry:nKuvataiteen talo ry:n ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry:n jäsen.

STRATEGIA 2018-2022

Liiton toimintaa ohjaa strategia. Strategia jakautuu toiminta-ajatukseen, arvoihin, visioon ja toimenpiteisiin. Liiton strategia on valmistunut vuonna 2018 ja sitä päivitetty vaadittavin osin vuosina 2020 ja 2021.

TOIMINTA-AJATUS

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry valtakunnallinen kuvataidealan ammatillisten järjestöjen katto-organisaatio. Liitto kehittää kuvataiteen järjestöjen yhteistoimintaa ja valvoo kuvataiteilijoiden taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja tarjoamalla yhdistyksille työkaluja, koulutusta ja neuvontapalveluita, joiden avulla ne voivat kehittää taiteilijoiden toimeentulon ja ammatinharjoittamisen palveluita omilla alueillaan. Liiton toiminta kulttuuripoliittisena vaikuttajana perustuu ajantasaiseen tutkimustietoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen kuvataiteen kentän haasteista ja muutospaineista.

ARVOT

TAIDE

Taide nähdään laaja-alaisena, moniulotteisena, omaleimaisena ja uusiutuvana. Taiteella on vahva yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja henkinen merkitys sekä oma itseisarvo.

YHDENVERTAISUUS

Kuvataiteilijoiden kohtelu ja työskentelymahdollisuudet paikkakunnasta riippumatta, taiteilijoiden monimuotoisuus, näyttelytoiminnan alueellinen saatavuus ja saavutettavuus sekä jäsenjärjestöjen toimintaedellytyksien tukeminen nähdään tasa-arvoa luoviksi tekijöiksi. Liiton jäseniä kohdellaan tasapuolisesti.

VISIO

Vuonna 2022 kuvataiteen järjestökenttä on vahvistunut valtakunnallisesti. Visuaalisen taiteen tuntemus, yleisön kiinnostus, julkinen keskustelu ja arvostus on lisääntynyt. Kuvataiteilijoiden yhteiskunnallinen asema, toimeentulo- ja näyttelymahdollisuudet ovat kehittyneet ja kansainvälistyneet. Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on tunnustettu ja arvostettu kuvataidealan vaikuttaja. Alueelliset jäsenjärjestöt ovat elinvoimaisia ja vahvoja toimijoita omilla alueillaan. Liiton näyttelytoiminta on taiteilijoille maksutonta. Liitto tarjoaa residenssitoimintaa kansainvälisesti kiinnostavassa ateljeessa Karjalohjalla.

TOIMENPITEET

VERKOSTOJEN KEHITTÄMINEN, JÄSENPALVELUT JA VIESTINTÄ

Liitto ylläpitää ja syventää jäsenjärjestöihin, muihin kuvataidekentän toimijoihin ja sidosryhmiin luotuja verkostoja. Liitto luo jäsenjärjestöilleen selkeän, kehittävän ja vertaistukea tarjoavan työympäristön ja kehittää jäsenille suunnattuja palveluitaan. Liitto järjestää yhdistysten toimintaa tukevaa korkeatasoista koulutustoimintaa ja tuottaa avointa ja eri kieli- ja kohderyhmät huomioivaa viestintää.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Liitto huomioi kuvataiteen kentän muutokset, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, antaa lausuntoja, valitsee vertaisarvioitsijoita ja muita edustajia, kehittää alueellisia taiteilijaseuroja tukevia hankkeita, kerää ja jakaa kentältä ja tutkimuksista saatavaa tietoa ja hyviä käytäntöjä.

NÄYTTELY- JA RESIDENSSITOIMINTA

Liitto järjestää valtakunnallista, kuratoitua ja korkeatasoista näyttelytoimintaa ympäri Suomea. Liitto ylläpitää Vilniemen taiteilijaresidenssiä kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.