SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN LIITTO

Vuonna 1938 perustettu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on alueellisten taiteilijaseurojen kattojärjestö, johon kuuluu 55 ympäri maata toimivaa taiteilijayhdistystä. Liiton tarkoituksena on koota eri puolilla Suomea toimivat yhteisöt yhteistyöhön ja toimia niiden valtakunnallisena yhdyssiteenä. Liitto on kuvataiteen järjestöjen asiantuntija ja kuvataiteen vaikuttaja, joka osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun kuvataiteen uusiutumisen, vaikuttavuuden ja arvostuksen lisäämiseksi.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto pyrkii kohentamaan erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja pienemmillä paikkakunnilla toimivien taiteilijayhdistysten asemaa ja kuvataiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksia. Liitto rakentaa synergiaetuja luovia verkostoja ja järjestää mm. järjestötoiminnan koulutusta ja muita palveluita taiteilijaseurojen arjen tukemiseksi.

Alueelliset taiteilijaseurat tekevät kunnissa merkittävää paikallista kulttuurityötä ja näyttelevät merkittävää roolia kuvataiteen valtakunnallisena rakenteena. Taiteilijaseurat tekevät edunvalvontaa ja tuottavat palveluita, kuten näyttely- ja taidelainaamotoimintaa lisäten kuvataiteen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on yksi Suomen Taiteilijaseuran kuudesta jäsenjärjestöstä, joiden keskuudessa liitolla on erityinen tehtävä kuvataiteen järjestökentän tukijana ja alueellisen yhdenvertaisuuden edistäjänä. Liitto tukee Suomen Taiteilijaseuran taiteilijapoliittisia pyrkimyksiä yhdessä muiden jäsenyhteisöjen (Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto ja Valokuvataiteilijoiden liitto) kanssa. Liitto vaikuttaa aktiivisesti myös muiden valtakunnallisten taiteilijayhteisöjen välisissä yhteistyöelimissä ja hallituksissa edustuksien ja edustajistojen kautta.

STRATEGIA 2018-2022

Liiton toimintaa ohjaa strategia. Strategia jakautuu toiminta-ajatukseen, arvoihin, visioon ja toimenpiteisiin. Liiton strategia on valmistunut vuonna 2018 ja sitä päivitetään toimintavuoden 2021 aikana.

TOIMINTA-AJATUS

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto valtakunnallinen kuvataidealan ammatillisten järjestöjen katto-organisaatio. Liitto kehittää kuvataiteen järjestöjen yhteistoimintaa sekä tarjoaa työkaluja, koulutusta ja neuvontapalveluita, joiden avulla kuvataiteen yhteisöt voivat kehittää taiteilijoiden toimeentuloa ja ammatinharjoittamista edistäviä palveluita alueillaan.

ARVOT

TAIDE

Taide nähdään laaja-alaisena, moniulotteisena, omaleimaisena ja uusiutuvana. Taiteella on vahva yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja henkinen merkitys sekä oma itseisarvo.

YHDENVERTAISUUS

Tasa-arvoa luoviksi tekijöiksi nähdään:
kuvataiteilijoiden kohtelu ja työskentelymahdollisuudet paikkakunnasta riippumatta,
taiteilijoiden monimuotoisuus,
näyttelytoiminnan alueellinen saatavuus ja saavutettavuus sekä
taiteilijaseurojen toimintaedellytyksien tasapuolinen tukeminen.

VISIO

Vuonna 2022 kuvataiteen järjestökenttä on vahvistunut valtakunnallisesti. Liitto on tunnustettu ja arvostettu kuvataidealan vaikuttaja. Liiton näyttelytoiminta on taiteilijoille maksutonta. Liitto tarjoaa residenssitoimintaa kansainvälisesti kiinnostavassa ateljeessa Vilniemessä. Alueelliset taiteilijaseurat ovat elinvoimaisia ja vahvoja toimijoita alueillaan. Kuvataiteilijoiden yhteiskunnallinen asema, toimeentulo- ja näyttelymahdollisuudet ovat kehittyneet ja kansainvälistyneet. Visuaalisen taiteen tuntemus, yleisön kiinnostus, julkinen keskustelu ja arvostus on lisääntynyt.

TOIMENPITEET

Verkostojen KEHITTÄMINEN, JÄSENPALVELUT JA VIESTINTÄ

Liitto ylläpitää ja syventää jäsenyhteisöihinsä, muihin kuvataidekentän toimijoihin ja sidosryhmiin luotuja verkostoja. Liitto luo jäsenyhteisöilleen selkeän, kehittävän ja vertaistukea tarjoavan työympäristön ja kehittää jäsenistölle suunnattuja palveluitaan. Liitto järjestää yhdistysten toimintaa tukevaa korkeatasoista koulutustoimintaa. Liitto tuottaa avointa ja eri kieli- ja kohderyhmät huomioivaa viestintää.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Liitto huomioi kuvataiteen kentän muutokset, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, antaa lausuntoja, valitsee vertaisarvioitsijoita ja muita edustajia, kehittää alueellisia taiteilijaseuroja tukevia hankkeita, kerää ja jakaa kentältä ja tutkimuksista saatavaa tietoa ja hyviä käytäntöjä.

NÄYTTELY- JA RESIDENSSITOIMINTA

Liitto järjestää valtakunnallista, kuratoitua ja korkeatasoista näyttelytoimintaa ympäri Suomea. Liitto ylläpitää Vilniemen taiteilijaresidenssiä kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.