SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN LIITTO

Vuonna 1938 perustettu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry on valtakunnallinen kuvataidejärjestöjen katto-organisaatio, johon kuuluu 53 jäsenyhdistystä. Liiton tarkoituksena on koota yhteistyöhön eri puolella Suomea toimivat taiteilijayhdistykset ja toimia niiden valtakunnallisena yhdyssiteenä kuvataiteen aseman parantamiseksi koko maassa. Liitto pyrkii kohentamaan erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja pienemmillä paikkakunnilla toimivien taiteilijayhdistysten asemaa ja kuvataiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksia.

Alueelliset kuvataidejärjestöt tekevät edunvalvontaa ja tuottavat palveluita taiteilijoille lisäten samalla taiteen saatavuutta. Liiton jäsenjärjestöjen tuottama näyttely- ja taidelainaamotoiminta sekä erilaiset tapahtumat turvaavat kuvataiteen saavutettavuutta koko maassa. Verrattuna moniin taiteen aloihin visuaalisen taiteen ammattilaiset myös asuvat kattavasti ympäri Suomea. Kentän kehittäminen turvaa edelleen taiteilijoiden mahdollisuuksia työskennellä ympäri Suomea.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on kuvataiteen järjestöjen asiantuntija ja kuvataiteen vaikuttaja, joka osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun kuvataiteen uusiutumisen, vaikuttavuuden ja arvostuksen lisäämiseksi.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on yksi Suomen Taiteilijaseuran kuudesta jäsenjärjestöstä, joiden keskuudessa liitolla on erityinen tehtävä alueellisen yhdenvertaisuuden edistäjänä. Liitto edustaakin muista Suomen Taiteilijaseuran jäsenliitoista poiketen taiteilijajäsenten sijaan kuvataideyhteisöjä. Liitto tukee Taiteilijaseuran pitkän tähtäimen pyrkimyksiä yhdessä muiden taiteilijajärjestöjen kanssa. Työnjaollisesti suhteessa Taiteilijaseuraan liitto keskittyy alueelliseen taide- ja kulttuuripolitiikkaan ja paikallisten taiteilijajärjestöjen tukemiseen.

Liitto vaikuttaa aktiivisesti myös muiden valtakunnallisten taiteilijayhteisöjen (AV-arkki, Frame, Kuvasto, MUU ry, Ornamo, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto ja Valokuvataiteilijoiden liitto) välisissä yhteistyöelimissä ja hallituksissa (Suomen Taiteilijaseura, Pohjoismainen Taideliitto, Suomen Taideakatemian Säätiö, Kuvasto) edustuksien ja edustajistojen kautta. Suomen Pohjoismaisen Taideliiton jäsenenä liitto on mukana edistämässä pohjoismaista yhteistyötä kuvataidejärjestöjen kesken.

Action Plan-01

STRATEGIA 2018-2022

Liiton toimintaa ohjaa strategia. Strategia jakautuu toiminta-ajatukseen, arvoihin, visioon ja toimenpiteisiin. Liiton strategia valmistui vuonna 2018.

TOIMINTA-AJATUS

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry valtakunnallinen kuvataidealan ammatillisten järjestöjen katto-organisaatio. Liitto kehittää kuvataiteen järjestöjen yhteistoimintaa, valvoo kuvataiteilijoiden taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja sekä tarjoaa yhdistyksille työkaluja, koulutusta ja neuvontapalveluita, joiden avulla ne voivat kehittää taiteilijoiden toimeentulon ja ammatinharjoittamisen palveluja omilla alueillaan. Liiton toiminta kulttuuripoliittisena vaikuttajana perustuu ajantasaiseen tutkimustietoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen kuvataiteen kentän haasteista ja muutospaineista.

ARVOT

TAIDE

Taide nähdään laaja-alaisena, moniulotteisena, omaleimaisena ja uusiutuvana. Taiteella on vahva yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja henkinen merkitys sekä oma itseisarvo.

YHDENVERTAISUUS

Kuvataiteilijoiden kohtelu ja työskentelymahdollisuudet paikkakunnasta riippumatta, taiteilijoiden monimuotoisuus, näyttelytoiminnan alueellinen saatavuus ja saavutettavuus sekä jäsenjärjestöjen toimintaedellytyksien tukeminen nähdään tasa-arvoa luoviksi tekijöiksi. Liiton jäseniä kohdellaan tasapuolisesti.

VISIO

Vuonna 2022 kuvataiteen järjestökenttä on vahvistunut valtakunnallisesti. Liitto on tunnustettu ja arvostettu kuvataidealan vaikuttaja. Alueelliset jäsenjärjestöt ovat elinvoimaisia ja vahvoja toimijoita omilla alueillaan. Kuvataiteilijoiden yhteiskunnallinen asema, toimeentulo- ja näyttelymahdollisuudet ovat kehittyneet ja kansainvälistyneet. Liiton näyttelytoiminta on taiteilijoille maksutonta. Liitto tarjoaa residenssitoimintaa kansainvälisesti kiinnostavassa ateljeessa Vilniemessä. Visuaalisen taiteen tuntemus, yleisön kiinnostus, julkinen keskustelu ja arvostus on lisääntynyt.

TOIMENPITEET

Verkostojen KEHITTÄMINEN, JÄSENPALVELUT JA VIESTINTÄ

Liitto ylläpitää ja syventää jäsenjärjestöihin, muihin kuvataidekentän toimijoihin ja sidosryhmiin luotuja verkostoja. Liitto luo jäsenjärjestöilleen selkeän, kehittävän ja vertaistukea tarjoavan työympäristön ja kehittää jäsenille suunnattuja palveluitaan. Liitto järjestää yhdistysten toimintaa tukevaa korkeatasoista koulutustoimintaa. Liitto tuottaa avointa ja eri kieli- ja kohderyhmät huomioivaa viestintää.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Liitto huomioi kuvataiteen kentän muutokset, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, antaa lausuntoja, valitsee vertaisarvioitsijoita ja muita edustajia, kehittää alueellisia taiteilijaseuroja tukevia hankkeita, kerää ja jakaa kentältä ja tutkimuksista saatavaa tietoa ja hyviä käytäntöjä.

NÄYTTELY- JA RESIDENSSITOIMINTA

Liitto järjestää valtakunnallista, kuratoitua ja korkeatasoista näyttelytoimintaa ympäri Suomea. Liitto ylläpitää Vilniemen taiteilijaresidenssiä kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.