STRATEGIA

Strategia jakautuu toiminta-ajatukseen, arvoihin, visioon ja toimenpiteisiin. Ne antavat yleiset raamit Suomen KuvataidejÄrjestÖjen Liiton toiminnan ohjaamiseen. Strategian pohjalta luodaan vuosittain yksityiskohtainen toimintasuunnitelma.

TOIMINTA-AJATUS

///

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry (SKjL) on valtakunnallinen kuvataidealan ammatillisten järjestöjen katto-organisaatio. Liitto kehittää kuvataiteen järjestöjen yhteistoimintaa, valvoo kuvataiteilijoiden taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja sekä tarjoaa yhdistyksille työkaluja, koulutusta ja neuvontapalveluita, joiden avulla ne voivat kehittää taiteilijoiden toimeentulon ja ammatinharjoittamisen palveluja omilla alueillaan. SKjL:n toiminta kulttuuripoliittisena vaikuttajana perustuu ajantasaiseen tutkimustietoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen kuvataiteen kentän haasteista ja muutospaineista.


 

ARVOT

///

Taide

Taide nähdään laaja-alaisena, moniulotteisena, omaleimaisena ja uusiutuvana. Taiteella on vahva yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja henkinen merkitys ja oma itseisarvo.

Yhdenvertaisuus

Kuvataiteilijoiden kohtelu ja työskentelymahdollisuudet paikkakunnasta riippumatta, kulttuurien ja taiteilijoiden monimuotoisuus, näyttelytoiminnan alueellisuus ja saavutettavuus sekä jäsenyhdistysten toimintaedellytysten tukeminen nähdään yhdenvertaisuutta tasa-arvoa luoviksi tekijöiksi. Liiton jäsenyhdistyksiä kohdellaan tasapuolisesti.


 

VISIO 2018-2022

///

SKjL on tunnustettu ja arvostettu valtakunnallinen kuvataiteen vaikuttaja. Kuvataiteen järjestökentän tilanne on parantunut koko Suomen alueella. Alueelliset jäsenjärjestöt ovat elinvoimaisia ja vahvoja toimijoita omilla alueillaan. SKjL järjestää näyttelyitä ja tarjoaa residenssitoimintaa. SKjL:n näyttelytoiminta on taiteilijoille maksutonta.

LIITTO on tunnustettu ja arvostettu valtakunnallinen kuvataiteen vaikuttaja.

Toimenpiteet 2022

  1. SKjL huomioi kuvataiteen kentän muutoksia ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, antaa lausuntoja ja tekee vetoomuksia, valitsee vertaisarvioitsijoita ja muita edustajia, kehittää kuvataiteilijoita työllistäviä hankkeita, kerää ja jakaa kentältä ja tutkimuksista saatavaa tietoa, tilastoja ja hyviä käytäntöjä.
  2. SKjL ylläpitää ja syventää jäsenyhdistyksiin ja muihin kuvataidekentän toimijoihin ja sidosryhmiin luotuja verkostoja.

Kuvataiteen jÄrjestÖkentÄn tilanne on parantunut koko Suomen alueella. Alueelliset jÄsenjÄrjestÖt ovat elinvoimaisia ja vahvoja toimijoita omilla alueillaan.

Toimenpiteet 2022

  1. SKjL tukee kuvataiteen järjestökenttää kohtaamaan yhteiskunnallisia muutoksia ja vaikuttaa toiminnallaan siihen, että yleinen tietoisuus taiteilija-ammatista ja sen erityispiirteistä paranisi.
  2. SKjL järjestää kuvataiteilijoiden ammattiosaamista ja yhdistysten toimintaa tukevaa koulutustoimintaa.
  3. Liitto luo jäsenyhdistyksille ja kuvataiteilijoille selkeän, kehittävän ja vertaistukea tarjoavan työympäristön sekä kehittää jäsenille ja kuvataiteilijoille suunnattuja palveluitaan.
  4. SKjL tuottaa korkeatasoista, avointa ja eri kieli- ja kohderyhmiä huomioivaa viestintää.

SKjL jÄrjestÄÄ nÄyttelyitÄ ja tarjoaa residenssitoimintaa. SKjL:n nÄyttelytoiminta on taiteilijoille maksutonta.

Toimenpiteet 2022

  1. SKjL vie suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti valmiiksi Vilniemen kansainvälisen taiteilijaresidenssin uudisateljeen toteutuksen.
  2. SKjL järjestää valtakunnallisia kuratoituja ja korkeatasoisia näyttelyitä taidekeskuksissa ja taidemuseoissa ympäri Suomea
  3. SKjL vakauttaa taloudenpitoaan ja tähtää toiminnassaan taiteilijoille maksuttomiin näyttelypalveluihin.