PANDEMIA HAASTAA KANSAINVÄLISTÄ RESIDENSSITOIMINTAA

Koronavirukseen liittyvät matkustusrajoitukset ovat tiukentuneet ja kansainvälinen residenssitoiminta elää haasteellista aikaa. Suomeen voi matkustaa vain välttämättömästä ja perustellusta syystä; Schengen alueelta sallitaan vain välttämättömin työmatkaliikenne.

Rajavartiolaitoksen ohjeistuksessa maahantulosta käytetään termejä: normalisoitunut rajaliikenne, rajoitusluokka 1 ja rajoitusluokka 2. Maakohtaiset rajoitusluokat kuvastavat sitä, mitkä rajaliikenteen rajoitukset ja maahantulon edellytykset koskevat kustakin maasta. Nykyiset rajoitukset ovat voimassa 18.3.2021 saakka.

Negatiivinen testitodistus, todistus sairastetusta COVID-19 taudista tai rokotustodistus ei yksinään oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloon. Suomeen saapuvien matkustajien terveysturvallisuusohjeista (mm. omaehtoinen karanteeni ja todistukset) vastaa ja ohjeistaa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL). Vaikka kulttuuri on mainitaan rajaliikenteen ohjeistuksen erityisryhmässä, on maahantulo ja rajaliikenne rajoitettua ja byrokraattistakin, lähtömaasta riippuen.

"Erityisryhmien, esim. kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän edustajien, maahan pääsy voidaan sallia, kun henkilöiden tai henkilöryhmien maahan pääsy on perusteltua. Tällaisia tehtäviä ovat erityisesti toimialan elpymisen, uuden kasvun, alueellisen talouden tai pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi välttämättömät tehtävät.

Erityisryhmiä koskevat hakemukset lähetetään suoraan Rajavartiolaitokselle sähköpostilla. Kutsuva taho tekee hakemuksen. Hakemuksissa on perusteltava toiminnan kansallinen merkityksellisyys ja syyt siihen, ettei muita menettelyjä voida noudattaa sekä menettelyt, joilla huolehditaan terveysturvallisuuden toteutumisesta. Työnantajan tai muun maahan kutsuvan tahon tulee esittää henkilölle tai ryhmälle oma terveysturvallisuutta koskeva toimenpidesuunnitelmansa kansallisia ohjeita noudattaen.

Mikäli terveysturvallisuustoimenpiteiden osalta noudatetaan vähintään voimassa olevia kansallisia terveysviranomaisten suosituksia, niin hakemuksessa ei tarvita erillistä terveysviranomaisten lausuntoa näistä toimenpiteistä. Lopullinen päätös maahanpääsystä tehdään rajatarkastuksessa."

Rajavartiolaitos: Ohjeet rajanylitykseen

Ajankohtaiset rajavalvonta- ja muut viranomaisohjeistukset löytyvät Rajavartiolaitoksen, valtioneuvoston ja THL:n sivuilta.

Moni residenssitoimintaa rahoittavista tahoista on ollut joustava koronavirusepidemiasta johtuneiden toimintamuutosten edessä. Esimerkiksi Taiteen edistämiskeskus ei edellytä, että residenssitaiteilijat tulisivat ulkomailta. Residenssit ovatkin kuluneen vuoden aikana suunnanneet toimintaansa vaihtoehtoisesti Suomessa asuville taiteilijoille tai kehittäneet uusia toimintatapoja. Esimerkiksi Koneen säätiön ylläpitämässä Saaren kartanon taiteilijaresidenssissä ratkaisuna vallitsevaan tilanteeseen on päädytty ns. hybridiresidenssiin, jossa osa residenssiläisistä työskentelee Saaren kartanon tiloissa Mietoisissa ja osa kotoaan käsin kotiresidenssissä. Hybridiresidenssi vaatii erilaisia toimintamalleja, joissa verkon yli tapahtuva yhteydenpito on keskeisin tapa luoda residenssikokemusta.

Lisätietoa:
Rajavartiolaitokset ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana 22.2.2021 alkaen
THL: Matkustaminen ja koronapandemia
Artinres.fi - tietoa suomalaisesta residenssikentästä
Saaren kartanon hybridiresidenssi luo virtuaalista residenssiyhteisöä